ข้อมูลทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6 ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 29/09/2562