ข้อมูลหมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและหัตถกรรมพื้นบ้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2 หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและหัตถกรรมพื้นบ้าน 29/09/2562