ข้อมูลบัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนตางด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01 บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนตางด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ 29/09/2562