ข้อมูลสิ่งบันทึกเสียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 ส. สิ่งบันทึกเสียง 29/09/2562