ข้อมูลดัชนี


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ประเภทดัชนีราคา ประเภทของดัชนีราคา เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต <xsd:element name="IndexType" type="udt : Code">
ความถี่ในการจัดทำดัชนี ความถี่ของการจัดทำดัชนีโดยระบุเป็นข้อความ เช่น ความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จัดเก็บราคาเดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนสินคาที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เชน เหล็กและปูนซีเมนต์ จัดเก็บราคาเดือนละ 2 ครั้ง <xsd:element name="IndexingFrequency" type="udt : Text">
หมวดดัชนี หมวดของดัชนี เช่น หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเคหสถาน <xsd:element name="IndexCategory" type="udt : Code">
เดือนดัชนี เดือนที่รายงานดัชนี เช่น มกราคม <xsd:element name="Month" type="udt : DateTime">
ปีดัชนี ปีที่รายงานดัชนี เช่น ปี ค.ศ. 2017 <xsd:element name="Year" type="udt : DateTime">
ปีฐานดัชนี ปีที่กำหนดให้ดัชนีราคาเท่ากับ 100 เช่น ปีฐานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างคือ ปี ค.ศ. 2010 <xsd:element name="BaseYear" type="udt : DateTime">
ตัวเลขดัชนี ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 เท่ากับ 101.44 <xsd:element name="Index" type="udt : Numeric">
พื้นที่ในการจัดทำดัชนี พื้นที่ที่จัดทำดัชนีโดยระบุเป็นข้อความ เช่น กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ประเทศไทย <xsd:element name="IndexArea" type="udt : Text">
ราคาสินค้า ราคาของสินค้าที่ดัชนีคำนวณเปรียบเทียบกับราคาสินค้าปีฐาน เช่น ราคาเหล็ก ปี ค.ศ. 2018 เทียบกับราคาเหล็กปีฐาน ค.ศ. 2010 มีดัชนีราคาอยู่ที่ 102.0 <xsd:element name="ProductPrice" type="udt : Amount">