ข้อมูลข่าวสาร


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ชื่อข่าวสาร ชื่อที่แสดงเป็นข้อความระบุหัวข้อหลักของข่าวสารนี้ <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
ชื่อหมวดหมู่ข่าวสาร ชื่อที่แสดงเป็นข้อความระบุหมวดหมู่ของข่าวสาร และหมวดหมู่ย่อยของข่าวสาร เช่น หมวดหมู่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ <xsd:element name="Category" type="udt : Text">
รหัสหมวดหมู่ข่าวสาร รหัสของหมวดหมู่ข่าวสาร และหมวดหมู่ย่อยของข่าวสาร เช่น รหัส 151 คือหมวดหมู่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ <xsd:element name="Category" type="udt : Code">
วันที่เริ่มต้นการเผยแพร่ วันที่ที่ข่าวสารได้มีการเริ่มต้นการเผยแพร่ครั้งแรก <xsd:element name="Published" type="udt : DateTime">
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ วันที่ที่ข่าวสารได้สิ้นสุดการเผยแพร่ <xsd:element name="Expired" type="udt : DateTime">
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลของข่าวสาร เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <xsd:element name="Source" type="udt : Code">
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ <xsd:element name="Related" type="udt : MOCCountry">
สินค้าที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ <xsd:element name="Related" type="udt : MOCProduct">
การบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการบริการที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ซึ่งแสดงเป็นข้อความ <xsd:element name="ServiceDetails" type="udt : Text">
เนื้อหาข่าว เนื้อหาของข่าวสารซึ่งแสดงเป็นข้อความ <xsd:element name="Content" type="udt : Text">
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสาร <xsd:element name="Documents" type="udt : BinaryObject">
คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ ซึ่งแสดงในรูปแบบข้อความ <xsd:element name="Keyword" type="udt : Text">