ข้อมูลข่าวสาร


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสาร
ชื่อข้อมูล : เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย : เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนี้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ หรือไฟล์เอกสาร
XML TAG : <xsd:element name="Documents" type="udt : BinaryObject">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Binary Object
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข่าวสารจากกรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub.php?cate=401&catetab=0&d=401
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)