ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขทะเบียนพาณิชย์ ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันของใบทะเบียนพาณิชย์ <xsd:element name=”cmno” type=”udt : ID”>
เลขที่คำขอจัดตั้ง ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันของคำขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ <xsd:element name=”EstablishmentNumber” type=”udt : ID”>
ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลของผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งแสดงเป็นข้อความ <xsd:element name=”cmownname” type=”udt : Text”>
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งแสดงเป็นข้อความ <xsd:element name=”cmname” type=”udt : Text”>
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจซึ่งแสดงในรูปแบบรหัสหลักและรหัสย่อย เช่น รหัสหลัก 15124 รหัสย่อย 000 แสดงรายละเอียดชนิดพาณิชยกิจ คือ การผลิตน้ำปลา <xsd:element name=”cmObjType” type=”udt : Code”>
รายละเอียดพาณิชยกิจ รายละเอียดพาณิชยกิจ คือรายละเอียดชนิดพาณิชยกิจ เช่น การผลิตน้ำปลา การสีข้าว การผลิตกาแฟ <xsd:element name=”cmObjDesc” type=”udt : Text”>
จำนวนเงินทุน จำนวนเงินทุน คือจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ <xsd:element name=”Budget” type=”udt : Amount”>
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน <xsd:element name=”HeadOffice” type=”udt : THAddress”>
ชื่อผู้จัดการ ชื่อของบุคคลผู้จัดการพาณิชยกิจซึ่งแสดงเป็นข้อความ <xsd:element name=”ManagerName” type=”udt : Text”>
วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจ วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจครั้งแรกในประเทศไทย <xsd:element name=”Start” type=”udt : DateTime”>
วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ผู้ยื่นคำขอ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ <xsd:element name=”cmrdate” type=”udt : DateTime”>
สถานะของทะเบียนพาณิชย์ สถานะของทะเบียนพาณิชย์ เช่น สถานะเลิกพาณิชยกิจ <xsd:element name=”Status” type=”udt : Code”>
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ <xsd:element name="Telephone" type="udt : Communication">
อีเมล ข้อมูลอีเมลของผู้ประกอบพาณิชยกิจ <xsd:element name="Email" type="udt : Communication">
ที่อยู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ <xsd:element name="Website" type="udt : Communication">