ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เลขที่คำขอจัดตั้ง : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันของคำขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
ชื่อข้อมูล : เลขที่คำขอจัดตั้ง
คำอธิบาย : ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกันของคำขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
XML TAG : <xsd:element name=”EstablishmentNumber” type=”udt : ID”>
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)