ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
บุคคลผู้ถือหุ้น ข้อมูลของบุคคลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ <xsd:element name="Shareholder" type="udt : MOCPerson">
นิติบุคคลผู้ถือหุ้น ข้อมูลของนิติบุคคลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล <xsd:element name="juristicID" type="udt : Juristic">
จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนของหุ้นทั้งหมด <xsd:element name="sumOfHold" type="udt : Quantity">
มูลค่าต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีที่แสดงในงบการเงินของบริษัทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าทางบัญชีที่ประเมินจากสินทรัพย์สุทธิ <xsd:element name="parValue" type="udt : Amount">
จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ <xsd:element name="shareholderNum" type="udt : Quantity">
เลขหมายใบหุ้น เลขที่ของใบหุ้นที่ระบุไว้ในใบหุ้น <xsd:element name="ShareCertificate" type="udt : Text">
หุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าชื้อซื้อไว้ <xsd:element name="shareholderPaid" type="udt : Quantity">
ถือว่าชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือว่าได้ชำระแล้ว <xsd:element name="ConsideredPaidShare" type="udt : Quantity">
วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น <xsd:element name="Registration" type="udt : DateTime">
วันที่ประชุม วันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น บริษัทจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี นอกจากนี้ กรณีที่บริษัททำรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวด้วย <xsd:element name="meetingDate" type="udt : DateTime">
วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ได้รับเอกสารจากผู้ถือหุ้นครบถ้วน เพื่อการพิจารณาในด้านต่างๆของบริษัท <xsd:element name="receiveDate" type="udt : DateTime">