ข้อมูลผู้ถือหุ้น


ตารางมาตรฐานข้อมูล


หุ้นที่ชำระแล้ว : จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าชื้อซื้อไว้
ชื่อข้อมูล : หุ้นที่ชำระแล้ว
คำอธิบาย : จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าชื้อซื้อไว้
XML TAG : <xsd:element name="shareholderPaid" type="udt : Quantity">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Quantity
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)