ข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่สัญญา เลขที่ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="eSecureNo" type="udt : Text">
วันเวลาที่จดทะเบียนสัญญา วันที่และเวลาที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="registerDatetime" type="udt : DateTime">
ชื่อผู้ให้หลักประกัน ชื่อของคู่สัญญา ฝ่ายผู้ให้หลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="GuarantorName" type="udt : Text">
ชื่อผู้รับหลักประกัน ชื่อของคู่สัญญา ฝ่ายผู้รับหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจชื่อผู้รับหลักประกัน <xsd:element name="Creditors" type="udt : Text">
ประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="AssetType" type="udt : Code">