ข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อผู้รับหลักประกัน : ชื่อของคู่สัญญา ฝ่ายผู้รับหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจชื่อผู้รับหลักประกัน
ชื่อข้อมูล : ชื่อผู้รับหลักประกัน
คำอธิบาย : ชื่อของคู่สัญญา ฝ่ายผู้รับหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจชื่อผู้รับหลักประกัน
XML TAG : <xsd:element name="Creditors" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [1..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)