ข้อมูลราคาสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ราคาสินค้า ราคาของสินค้าที่ดัชนีคำนวณเปรียบเทียบกับราคาสินค้าปีฐาน เช่น ราคาเหล็ก ปี ค.ศ. 2018 เทียบกับราคาเหล็กปีฐาน ค.ศ. 2010 มีดัชนีราคาอยู่ที่ 102.0 <xsd:element name="ProductPrice" type="udt : Amount"> Amount [0..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16/07/2562