ข้อมูลตัวเลขดัชนี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ตัวเลขดัชนี ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 เท่ากับ 101.44 <xsd:element name="Index" type="udt : Numeric"> Numeric [0..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16/07/2562