ข้อมูลสถานที่เก็บสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สถานที่เก็บสินค้า ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้า เช่น ชื่อโกดัง อำเภอ จังหวัด <xsd:element name="WarehouseLocation" type="udt : THAddress"> - [0..*] ASBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 16/07/2562