ข้อมูลราคาต่อหน่วย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วยสินค้า เช่น น้ำผลไม้ 1 กล่อง ราคา 15 บาท ราคาต่อหน่วยคือ 15 บาท <xsd:element name="Price" type="udt : Amount"> Amount [0..1] BBIE NDS ลับที่สุด อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542 16/07/2562