ข้อมูลจำนวนบรรจุภัณฑ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 จำนวนบรรจุภัณฑ์ จำนวนของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น ข้าว 1,000 กระสอบ น้ำผลไม้ 300 กล่อง <xsd:element name="Package" type="udt : Quantity"> Quantity [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 16/07/2562