ข้อมูลหน่วยสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 หน่วยสินค้า หน่วยนับสินค้า คือ หน่วยการวัดของสินค้า เช่น ลิตร ตัน ตารางเมตร <xsd:element name="Unit" type="udt : Code"> Code [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ 1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 2. Recommendation No.20, 21 (Codes for Units of Measure used in International Trade) 16/07/2562