ข้อมูลชื่อสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น มะพร้าว ถ่านหิน <xsd:element name="Name" type="udt : Text"> Text [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 16/07/2562