ข้อมูลยอดรวมปริมาณส่งออกสะสม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ยอดรวมปริมาณส่งออกสะสม จำนวนที่แสดงผลรวมปริมาณการส่งออกสะสมตามระยะเวลา เช่น ยอดรวมปริมาณการส่งออกถ่านหินสะสม 5 เดือนแรกปี 2017 อยู่ที่ 34.19 ล้านตัน <xsd:element name="ExportAccumulateVolume" type="udt : Quantity"> Quantity [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html 16/07/2562