ข้อมูลปริมาณส่งออก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ปริมาณส่งออก ปริมาณสินค้าที่ส่งออกโดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,000.00 และกำกับด้วยหน่วยนับปริมาณ <xsd:element name="ExportVolume" type="udt : Quantity"> Quantity [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html 16/07/2562