ข้อมูลชื่อหมวดหมู่ข่าวสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อหมวดหมู่ข่าวสาร ชื่อที่แสดงเป็นข้อความระบุหมวดหมู่ของข่าวสาร และหมวดหมู่ย่อยของข่าวสาร เช่น หมวดหมู่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ <xsd:element name="Category" type="udt : Text"> Text [1..1] BBIE ADS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ข่าวสารจากกรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub.php?cate=401&catetab=0&d=401 16/07/2562