ข้อมูลผู้ค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ผู้ค้า ข้อมูลบุคคลของผู้ทำการค้าประเภทบุคคล เช่น ชื่อจริง นามสกุล <xsd:element name="Trader" type="udt : MOCPerson"> - [0..1] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 16/07/2562