ข้อมูลรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผลรวมของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจขายหรือใช้ เกินกว่า รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ - สินทรัพย์ที่กิจการ ไม่มี วัตถุประสงค์หลักถือไว้เพื่อค้า - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา รายงาน - สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชำระหนี้สิน เกินกว่า 12 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="TotalNonCurrentAsset" type="udt : Amount"> Amount [0..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 16/07/2562