ข้อมูลลูกหนี้การค้าสุทธิ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ลูกหนี้การค้าสุทธิ เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการ(ตัวอย่างเช่น มูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงานบริการนั้น) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว <xsd:element name="accountReceivable" type="udt : Amount"