ข้อมูลประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="AssetType" type="udt : Code"> Code [1..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 16/07/2562