ข้อมูลชื่อผู้ให้หลักประกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อผู้ให้หลักประกัน ชื่อของคู่สัญญา ฝ่ายผู้ให้หลักประกัน ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ <xsd:element name="GuarantorName" type="udt : Text"> Text [1..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 16/07/2562