ข้อมูลหมวดสินค้า/บริการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 หมวดสินค้า/บริการ หมวดของสินค้าหรือบริการ ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต <xsd:element name="ProductServiceCategory" type="udt : Code"> Code [1..*] NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 2. พระราชกฤษฎีกา แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552" พ.ศ. 2556 16/07/2562