ข้อมูลประเทศที่จดทะเบียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศที่จดทะเบียน ในกรณีที่จดทะเบียนต่างประเทศ หรือในกรณีที่ให้บริการหรือทำธุรกิจให้กับบริษัทในเครือซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ <xsd:element name="appCountryShort" type="udt : MOCCountry"> - [1..1] NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 16/07/2562