ข้อมูลทุนจดทะเบียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ทุนจดทะเบียน จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด <xsd:element name="registerCapital" type="udt : Amount"> Amount [1..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 3. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 16/07/2562