ข้อมูลที่ตั้งนิติบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ที่ตั้งนิติบุคคล ข้อมูลที่ตั้งของนิติบุคคลนี้ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน <xsd:element name="Address" type="udt : THAddress"> - [1..1] ASBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาตรฐานข้อมูลที่อยู่ กระทรวงพาณิชย์ 16/07/2562