ข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 เลขทะเบียนนิติบุคคล ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน 13 หลักที่ใช้เป็นรหัสทะเบียนของนิติบุคคล <xsd:element name="juristicID" type="udt : ID"> ID [1..1] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. กฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2549 2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้าพ.ศ. 2553 3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า พ.ศ.2553 16/07/2562