ข้อมูลชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษของสินค้าที่ขอรับความคุ้มครอง ที่บอกถึงแหล่งภูมิศาสตร์ <xsd:element name="EnglishName" type="udt : Text"> Text [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/gi-010.html 16/07/2562