ข้อมูลสถานที่ทำงาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สถานที่ทำงาน ข้อมูลสถานประกอบการของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่บุคคลทำงานอยู่ เช่น บริษัท กขค จำกัด มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ <xsd:element name="WorkPlace" type="udt : Juristic"> - [0..*] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 16/07/2562