ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่รวมรหัสจังหวัดหรือรหัสประเทศ เช่น +66-2-2134567 <xsd:element name="CompleteNumber" type="udt : Text"> Text [0..*] BCC IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A 16/07/2562