ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 บุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ <xsd:element name="IPOwner" type="udt : MOCPerson"> - [0..*] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/design-patent-010.html 16/07/2562