ข้อมูลภาพถ่ายอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ภาพถ่ายอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภาพถ่ายที่แสดงลักษณะทางกายภาพของอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="Photo" type="udt : BinaryObject"> Binary Object [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/ 16/07/2562