ข้อมูลบุคคลผู้รับโอนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 บุคคลผู้รับโอนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อมูลของบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับโอน ตามสัญญาการโอนสิทธิอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ <xsd:element name="TransferredPerson" type="udt : MOCPerson"> - [0..*] ASBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html 16/07/2562