ข้อมูลสถานะการแจ้งหรือจดทะเบียนในต่างประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สถานะการแจ้งหรือจดทะเบียนในต่างประเทศ สถานะที่แสดงว่าอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ เคยถูกแจ้งจดทะเบียนในต่างประเทศหรือไม่ <xsd:element name="InternationalPublicationStatus" type="udt : Indicator"> Indicator [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/ 16/07/2562