ข้อมูลข้อถือสิทธิอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ข้อถือสิทธิอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นส่วนสำคัญของคำขอรับสิทธิทางอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ผู้ขอฯมีความจำเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิ ที่ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแสดงสาระสำคัญ และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์จากการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ <xsd:element name="Claims" type="udt : Text"> Text [0..*] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html 16/07/2562