ข้อมูลสัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ แบ่งได้เป็น A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด) G Physics (ฟิสิกส์) H Electricity (กระแสไฟฟ้า) <xsd:element name="IPC" type="udt : Code"> Code [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา WIPO Standards https://www.wipo.int/standards/en/ 16/07/2562