ข้อมูลจำพวกสินค้า/บริการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 จำพวกสินค้า/บริการ จำพวกของสินค้าหรือบริการ ตามรายการสินค้าและบริการของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="GoodsServicesClassification" type="udt : Code"> Code [0..1] BBIE IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-008.html 16/07/2562