ข้อมูลยูอาร์ไอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ยูอาร์ไอ ชื่อหรือรหัสสากลที่ใช้แสดงที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมล ที่อยู่เว็บไซต์ เป็นต้น <xsd:element name="URI" type="udt : IDType"> ID [0..1] BCC IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A 16/07/2562