ข้อมูลที่อยู่


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเทศ : ข้อมูลประเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่นี้ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ
ชื่อข้อมูล : ประเทศ
คำอธิบาย : ข้อมูลประเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่นี้ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ
XML TAG : <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง, กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ISO 3166-1
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)