ข้อมูลที่อยู่


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ตำบล : ชื่อของส่วนย่อยของอำเภอของที่อยู่นี้ เช่น ตำบลคลองหนึ่ง
ชื่อข้อมูล : ตำบล
คำอธิบาย : ชื่อของส่วนย่อยของอำเภอของที่อยู่นี้ เช่น ตำบลคลองหนึ่ง
XML TAG : <xsd:element name="SubDistrict" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)