ข้อมูลที่อยู่


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ซอย : ชื่อของถนนหรือทางย่อยที่แยกมาจากทางใหญ่ เช่น ซอยเชียงรากน้อย
ชื่อข้อมูล : ซอย
คำอธิบาย : ชื่อของถนนหรือทางย่อยที่แยกมาจากทางใหญ่ เช่น ซอยเชียงรากน้อย
XML TAG : <xsd:element name="Soi" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2535 (ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)