ข้อมูลอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สัญญาอนุญาตให้ใช้อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ : สัญญาอนุญาตให้ใช้อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้อนุญาต คือคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าว โดยได้ให้สิทธิในการใช้สิทธิดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้ได้รับอนุญาต โดยสิทธิที่ให้ใช้ดังกล่าวนั้นอาจเป็นสิทธิใดๆ ในการใช้งานหรือข้อมูลใดๆก็ตาม อันมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค้าทางการค้าก็ได้ เช่น สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิการใช้ข้อมูลทางการค้า สูตรและกระบวนการผลิต สิทธิบัตร งานอันมีลิขสิทธิ หรือความลับทางการค้า โดยคู่สัญญาสามารถตกลงเงื่อนไขและข้อกำกัดการใช้สิทธิต่างๆ เช่น ลักษณะการให้สิทธิ เขตพื้นที่การใช้สิทธิ ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Technology Transfer) ค่าตอบแทน ไม่ว่าค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee) และค่าสิทธิ (Royalty Fee) การสงวนสิทธิของผู้อนุญาต รวมถึง การเก็บรักษาความลับ และการค้าแข่ง
ชื่อข้อมูล : สัญญาอนุญาตให้ใช้อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
คำอธิบาย : สัญญาอนุญาตให้ใช้อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้อนุญาต คือคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าว โดยได้ให้สิทธิในการใช้สิทธิดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ ผู้ได้รับอนุญาต โดยสิทธิที่ให้ใช้ดังกล่าวนั้นอาจเป็นสิทธิใดๆ ในการใช้งานหรือข้อมูลใดๆก็ตาม อันมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค้าทางการค้าก็ได้ เช่น สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิการใช้ข้อมูลทางการค้า สูตรและกระบวนการผลิต สิทธิบัตร งานอันมีลิขสิทธิ หรือความลับทางการค้า โดยคู่สัญญาสามารถตกลงเงื่อนไขและข้อกำกัดการใช้สิทธิต่างๆ เช่น ลักษณะการให้สิทธิ เขตพื้นที่การใช้สิทธิ ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Technology Transfer) ค่าตอบแทน ไม่ว่าค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee) และค่าสิทธิ (Royalty Fee) การสงวนสิทธิของผู้อนุญาต รวมถึง การเก็บรักษาความลับ และการค้าแข่ง
XML TAG : <xsd:element name="LicensingAvailability" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)