ข้อมูลด้ายพันเป็นหลอดหรือรอบแกนในอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.3 ด้ายพันเป็นหลอดหรือรอบแกนในอื่น ๆ 29/09/2562