ข้อมูลเสา เสาหินโอเบลิสก์ หลักศิลาจารึก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.5.8 เสา เสาหินโอเบลิสก์ หลักศิลาจารึก 29/09/2562